Wonen in Lopikerkapel

Beste bewoners van Lopikerkapel,

Onlangs is er een dorpsgesprek geweest in het kader van Waardevol Lopik. Dit ook mede vanwege de voorgenomen fusie van de gemeente Lopik. In deze bijeenkomst kwam ook de toekomst van Lopikerkapel aan de orde. Hierin kwam naar voren dat er gewaakt moet worden voor de identiteit en het karakter van Lopikerkapel. Tegelijk is er de behoefte aan onder andere starterwoningen om ook de volgende generatie in Lopikerkapel een plek te bieden.

Bewoners en belangenorganisaties maken zich al jaren sterk voor het versterken van de kleine kernen. Echter speelde de provinciale regelgeving hierin parten. Inmiddels is ook het provinciebestuur ervan overtuigd dat vanwege het vitaal houden van de kernen er woningen moeten worden toegevoegd. Zo is afgelopen april de interim omgevingsverordening aangenomen, waarin is bepaald dat kernen mogen worden uitgebreid met 50 woningen als daar binnen de kernen geen ruimte meer voor is.

De gemeente Lopik heeft het beleid van de provincie verder verfijnd en aangegeven dat bij het toevoegen van maximaal 50 woningen ook sprake moet zijn van een meerwaarde voor het dorp en dat het woningbouwprogramma moet aansluiten bij de plaatselijke behoefte. Daarnaast moet een ontwikkeling bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de bestaande kern.

Om deze reden is het idee bij familie van Soolingen ontstaan, om hun percelen in te zetten voor een uitbreiding van de kern. Het perceel kent een goede bereikbaarheid ten opzichte van de kern, het buurthuis, de kerk en de basisschool. Daarnaast staat het perceel al jarenlang bekend als een bruisende ontmoetingsplek, waar het dorp samen komt tijdens de jaarlijkse feestweek.

Bij dit plan zijn de percelen aan de Notenlaan betrokken, zodat de oude (historische) situatie van dit pad en de relatie met Huis ten Vliet in ere kan worden hersteld. Momenteel staan er enkel essen langs de Lekdijk. In 1800 stonden er bijna 400 bomen aan het pad. Het plan is opgevat om de bomen aan het pad weer terug brengen, om zo stil te staan bij de historie. De verdere invulling van de percelen als het gaat om woningbouw of voorzieningen hangt af van de behoefte.

Om een plan te maken dat aansluit bij het karakter en de identiteit van Lopikerkapel willen we graag eerst de behoefte bij u peilen. Daarbij gaat het niet enkel om de woonbehoefte maar ook om welke voorzieningen of woonvormen u eventueel wil toevoegen in uw woonomgeving. Tevens komt de vraag aan de orde of u actief mee wilt denken bij het verder vormgeven van de plannen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de vragen onderaan de pagina te beantwoorden en uw behoefte of ideeën kenbaar te maken. In de eerste plaats draait het om een behoefte vanuit de eigen kern of mensen die om een of andere reden een binding met de bewoners van de kern hebben of verhuist zijn en graag terug willen keren.

terug naar overzicht