De Groendijckhof 'Wonen met Meer'

Aan de Groendijck 24-30 te Waarder is het perceel van familie Kon gelegen. Op dit perceel was in het verleden een varkensvermeerderingsbedrijf aanwezig. Na ruim 100 jaar is, door het ontbreken van opvolging, de bedrijfsvoering op het perceel beëindigd en worden de herbestemmingsmogelijkheden, in overleg met de gemeente en de provincie, overwogen. Na diverse overleggen en overwegingen van opties; het huidige bedrijf verkopen aan iemand die een varkensvermeerderingsbedrijf wil voorzetten, de oprichting van bedrijfsverzamelgebouwen of het realiseren van een woningbouwplan, heeft de gemeente de voorkeur uitgesproken voor woningbouw. Door de realisatie van woningbouw nemen de stikstofuitstoot, het aantal bebouwde meters, de stankoverlast en het aantal vrachtwagenbewegingen, ter plaatse af. De ontwikkeling gaat niet ten koste van het open landschap en door hergebruik van bestaande gebouwen, wordt er op een duurzame wijze omgegaan met de reeds bebouwde ruimte. Deze context maakt mede dat gezien ook de ligging van het perceel, deze plek een uitgelezen kans biedt om hier een maatwerkoplossing te maken voor een bijzonder woonconcept.

Doelstelling plan
Zowel familie Kon als de gemeente willen een plan ontwikkelen, welke een meerwaarde heeft voor de inwoners van Waarder en Driebruggen. Hiermee willen zij bijdragen aan de volkshuisvesting; zij willen een plek creëren waar mensen samen kunnen wonen, elkaar ondersteunen en een oogje in het zeil houden. De inwoners van Waarder en Driebruggen krijgen het eerste halfjaar voorrang om een woning in het plan te bemachtigen.

Wonen met Meer
Op de Groendijckhof zal het concept Wonen met Meer worden geïntroduceerd. Dit is een nieuw woon-, leef-, en ondersteuningsconcept dat ervoor zorgt dat het langer zelfstandig thuiswonen dichtbij, op locatie is geregeld. Wonen met Meer, ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. In het kader van dit concept zullen er plekken gecreëerd worden, waar men elkaar kan ontmoeten, zoals de gezamenlijke (pluk- of moes)tuin. Ook zal er een buurtschuur aanwezig zijn, welke kan dienen als ruimte voor ontmoeting en dagbesteding in combinatie met hobbymatige activiteiten.

Voorgenomen plan
Het voornemen is om een gedeelte van de voormalige varkenstallen te transformeren naar woningen. Een ander gedeelte van de gebouwen zal worden gesaneerd om zo ruimte te creëren voor parkeergelegenheid en groen. De uitstraling van het plan zal refereren aan een boerenerf. De woningen zullen in de bestaande contouren van de schuren gecreëerd worden en hiermee een schuur/stalachtige uitstraling verkrijgen. De woningen in het plan zullen levensloopgeschikt zijn en verschillende oppervlaktes vanaf 70 vierkante meter hebben. De woningen zijn hiermee geschikt voor senioren, maar ook voor onder andere starters en alleenwonenden. Een gedeelte van de woningen zal als sociale huurwoning worden aangeboden en een gedeelte zal aangeboden worden op de particuliere verkoop- of verhuurmarkt. Er zullen in totaal circa 29 tot 30 woningen gecreëerd worden.

Geen belemmering omliggende agrarische bedrijven
Het woningbouwplan brengt geen belemmering voor omliggende agrarische bedrijven met zich mee. De woningen worden op voldoende afstand opgericht. Op dit moment zijn er in de huidige situatie al woonbestemmingen dichtbij de agrarische bedrijven.

Duurzaamheid

De transformatie/herbestemming van de varkenstallen naar woningen betreft een duurzame ontwikkeling, aangezien de bestaande gebouwen behouden worden; er is geen sprake van (grote) nieuwe betontoevoegingen. Daarnaast beschikken de bestaande daken al over veel zonnepanelen, welke deels gehandhaafd of overgeplaatst kunnen worden.

Informatiebijeenkomst
20 november j.l. heeft er een informatiebijeenkomst plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste plannen in een van de schuren gepresenteerd. De huidige corona-maatregelen, zijn hierbij in acht genomen. Het plan is vooral positief ontvangen, waarbij de aangrenzende agrariërs wel vragen hadden waarom er zoveel woningen gerealiseerd worden. De presentatie is onderaan deze pagina te downloaden.

Hoe nu verder?
Omtrent deze plannen vindt er een afstemming met de overheidsinstanties plaats. Daarnaast wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen; het zogenaamde participatietraject is gestart. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wilt u graag op de hoogte blijven van het plan? U kunt hiervoor contact opnemen met familie Kon via verstoep@degroendijckhof.nl

Presentatie 20 november

terug naar overzicht