Verstoep Buitengebied

Toekomst voor het buitengebied

De agrarische wereld is continue in beweging. Als bouwadviseur in de polder maken we de ontwikkelingen van dichtbij mee. We zien een nieuwe generatie agrariërs het stokje overnemen van de vorige. En we zien dat deze groep kleiner wordt. Met schaalvergroting en bedrijfsverbreding tot gevolg. In het buitengebied ontstaan, naast de reguliere agrarische bedrijfsvoeringen, andere vormen van wonen: zorgwoningen, kleinschalige gemengde bedrijfsvoeringen, meer dag- en verblijfsrecreatie en verbreding in de landbouw.

Herbestemming en ruimte-voor-ruimte
Wellicht spelen er ook bij u ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting, bedrijfsovername of bedrijfsbeëindi- ging. De uitdagingen die ermee gepaard gaan, zijn groot – dat hoeven we u niet uit te leggen. Als grondeigenaar of agrariër is het in zo’n geval fijn om een expert aan je zijde te hebben die meedenkt en adviseert. De afgelopen jaren heeft Verstoep bouwadvies en architectuur op tal van plaatsen getoond wat er kan middels de ruimte-voor-ruimte regeling en andere vormen van herbestemming.

Verzilver uw kansen
Geen situatie is hetzelfde en iedere agrariër heeft andere wensen en ideeën. Schroom niet ons uit te nodigen. De professionals achter Verstoep bouwadvies en architectuur denken en zoeken graag mee naar oplossingen. Een eerste keukentafelgesprek kost niets, maar kan wel veel opleveren. Onze mening: boeren, burgers, buitenlui en overheid moeten samen kansen gaan verzilveren.

Ruimte-voor-ruimte regeling

Herbestemming met gebruik van de regeling ‘ruimte voor ruimte’ is inmiddels een beproefd concept. Met de insteek de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, worden bestaande opstallen gesloopt en aanwezige erfverhardingen verwijderd. Als tegenprestatie kan er vanuit de gemeente planologisch medewerking verleend worden voor het realiseren van een of meerdere nieuwbouwwoningen die al dan niet verkocht worden aan derden.

In de achterliggende jaren bleek op veel plaatsen de ruimte-voor-ruimte regeling mogelijkheden te bieden. Boerderijen of andere vrijkomende bedrijfsgebouwen mochten we saneren of herbestemmen.

We zijn ons hierbij echter heel bewust van de bedreiging van de sfeer van het buitengebied. Verstoep bouwadvies
en architectuur kiest voor ruimtelijke kwaliteit: niet gelijk met de sloophamer aan de slag, maar zoeken naar kwaliteiten en functies die behouden kunnen worden. We merken dat overheden steeds meer open staan voor behoud van ruimtelijke kwaliteit. Op tal van plaatsen hebben we woningen gerealiseerd die qua uitstraling en architectuur aansluiten op het buitengebied.

Nieuwbouw op uw agrarisch terrein

Geen ondernemer zonder visie of plannen. Al meer dan eens spraken wij agrariërs met ambities op het gebied van de bedrijfsvoering, het arbeidsgemak, dierwelzijn en diergezondheid, de keuze van het melkwinningssysteem... noem het maar. Ambities die vragen om het ontwerpen van nieuwe ruimtes en goedkeuring van de betrokken instanties voor de realisatie. Verstoep bouwadvies en architectuur zet haar ervaring graag in om uw ambities waar te maken. Ontzorgen mag een containerbegrip geworden zijn; het is wel wat wij doen!

Na een eerste inventarisatie van de wensen en mogelijkheden, wordt een stalontwerp gemaakt. Met creatieve en praktische oplossingen is er vaak meer mogelijk dan vooraf gedacht. Hierbij werken we nauw samen met specialisten op het gebied van inrichting, klimaat, melkwinning, e.d. Zo ontstaat er een op maat gesneden ontwerp.

Berekeningen
Verder kunnen wij het hele vergunningstraject voor u verzorgen. In deze fase is het van belang kennis te hebben van wetten, regels en verordeningen. Al in de ontwerpfase is inzichtelijk gemaakt of uw plan op het gebied van vergunningen kans van slagen heeft. Belangrijk is welke onderzoeken, berekeningen en motiveringen er moeten worden aangeleverd om de vergunningen te verkrijgen.

Ook kunnen wij onze ervaringen inzetten voor het begeleiden van het bouwproces. Een goed bestek en bestektekeningen zijn hierbij van groot belang om kosten en kwaliteit in de hand te houden. Zo blijkt: Verstoep bouwadvies en architectuur kan u van begin tot eind van dienst zijn!

Kansen benutten voormalige agrarische complexen

Verstoep bouwadvies en architectuur is door de jaren heen bij veel projecten betrokken geweest waarbij de ruimte-voor-ruimte regeling werd toegepast. Er zijn ook situaties waarin we pleiten voor een andere vorm van herbestemming: het opnemen van woonfuncties in de voormalige agrarische gebouwen. Dat deze vorm van herbestemming steeds vaker gebruikt wordt, juichen we toe. Want hierbij worden bestaande boerderijensembles behouden en goed benut. De structuur en zichtbaarheid van (voormalige) agrarische bedrijven blijven, naar de toekomst, in tact.

Herbestemmen en transformeren
In sommige gevallen van deze vorm van herbestemmen pleiten wij bovendien voor de realisatie van méér woningen op het boerenerf. Dus: in bijgebouwen en stallen woningen maken en de oorspronkelijke sfeer van het erf in stand houden, of – liever nog – verbeteren. Deze benadering zet in op behoud van cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit van het platteland én voorziet in de vraag naar extra woningen.

We doen er nog een schepje bovenop. Wanneer je binnen de contouren van bestaande gebouwen blijft, moet het volgens ons zelfs mogelijk zijn om onder de noemer ‘transformatie’ sneller vergunning te krijgen. Een kanttekening: transformatie en bouwen in bestaande gebouwen is (bijna) altijd kostbaarder dan sloop en nieuwbouw. Maar ook hierbij geldt: duurzaamheid en circulair (met behoud van materialen) bouwen, zijn trends die wij graag uitdragen – zeker met oog op de komende generaties.