Plannen Zeldenrust Benschop

Zeldenrust, een voormalige dokterspraktijk, is gelegen aan het Dorp in Benschop. Nadat het vroeger een tijdje gediend heeft als dokterspraktijk, heeft het erf inmiddels al jarenlang een agrarische functie. Vanwege het gebrek aan opvolging en doorgroeimogelijkheden, staat de huidige bedrijfsvoering onder druk. Daarnaast kennen het huidige monumentale woonhuis en het aangebouwde koetshuis een gebrekkige staat van onderhoud. Om deze redenen zijn er al geruime tijd plannen om de locatie Zeldenrust her te bestemmen. Het behoud (restauratie en renovatie) van de bestaande monumentale gebouwen staat voorop bij het maken van de plannen. Om het plan nog completer en ruimtelijk beter ingepast te krijgen wordt ook het naastgelegen fruitteeltbedrijf betrokken bij de plannen.

Jan van Bruchem is bijna 10 jaar bezig geweest met verschillende initiatiefnemers om tot een plan te komen dat maatschappelijk breed gedragen zou worden. In 2017 werden de eerste ideeën van Verstoep van de herbestemming voorgelegd aan de gemeenteraad van Lopik en daarna aan de gemeenschap in Benschop. Er zijn twee informatieavonden gehouden in Dorpshuis XXL en er is een aterliergroep tot stand gekomen, die mee gedacht heeft aan de concretisering van de plannen en de formulering van de uitgangspunten bij de nadere uitwerking. De plannen werden en worden door een groot deel van de inwoners van Benschop omarmd. Al snel ontstond er een enorme geïnteresseerdenlijst, waar duidelijk uit op te merken valt, dat er in Benschop een grote behoefte aan woningbouw is. Een gedeelte van de inwoners kan zich niet volledig in de plannen vinden en ziet graag een plan met veel minder woningen.

Wij geloven, met veel Benschoppers, in het plan en gaan ervoor om een unieke woonomgeving te creëren op een unieke en centrale plek in Benschop. In de tijd die is verstreken zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en onderbouwingen opgesteld. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan het plan vanuit de input van de ateliergroep. Dit om in te spelen op het nieuwe beleid van de provincie Utrecht en de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Lopik. Een groot gedeelte van het plan is namelijk gelegen buiten de zogenaamde ‘rode contour’. Bouwen buiten deze contouren gaat niet zonder toestemming en medewerking van de provincie. In april is er een nieuw provinciaal beleidsstuk vastgesteld, welke ruimte biedt aan bestaande kernen om uit te breiden met 50 woningen buiten de rode contour.

We willen met onze plannen een brede doelgroep bereiken en inspelen op de behoefte die er is. Tegelijk moet het plan ook financieel haalbaar zijn en staat het behoud van het monument (de restauratie, renovatie en nieuwe fundatie) voorop. De eerder getoonde plannen zijn dus gewijzigd. Ook de, toentertijd genoemde, verkoopprijzen zullen, tegen de tijd van verkoop, wijzigen, gezien de al maar stijgende bouwkosten en het hoge duurzaamheidsgehalte dat het plan zal krijgen. Desondanks zal het plan heel wat betaalbare woningen opleveren zowel in het huur- als koopsegment.

De ruimtelijke inpassing is verbeterd door nog meer doorzichten en verbinding te creëren met de polder, maar ook door nog meer groen in het plan te verwerken. De uitstraling van de gebouwen is robuuster door andere materialen. De verschijningsvormen van de gebouwen zijn meer stal- en schuurmodellen die goed op elkaar zijn afgestemd. Het geheel zal geen standaard nieuwbouwwijk worden maar meer de sfeer van een groot boerenerf uitstralen. Achterop het perceel komt een afsluitende achterweg met de mogelijkheid om op de parkeerplaats naast de begraafplaats nabij de Hervormde kerk aan te sluiten.

Nieuwe plannen
Het nieuwe plan bestaat uit de oprichting van 50 woningen buiten de rode contour. De agrarische bedrijfsvoering op het perceel wordt beëindigd en de agrarische bedrijfsopstallen worden gesaneerd. Het monumentale pand met aangrenzend koetshuis wordt gerestaureerd en voorzien van een nieuwe fundatie omdat het pand naar meerdere kanten wegzakt.

De plannen rondom locatie Zeldenrust zijn, gezien de gunstige ligging dichtbij het centrum van het dorp en de voorzieningen, geschikt voor woningbouw voor senioren. Ouderen kunnen vanaf locatie Zeldenrust makkelijk hun weg vervolgen naar bijvoorbeeld de winkels of de kerken en het dorpshuis.

Door het toevoegen van woningen voor senioren, wordt er doorstroming binnen de huidige woningmarkt gecreëerd. Hierdoor komen er elders in Benschop woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Om het woongebied ook op zichzelf ‘vitaal’ te houden, is het van belang dat er sprake is van een mix aan doelgroepen. De meeste ouderen willen liever ook niet alleen tussen en met andere ouderen wonen. Om deze reden worden er ook nog andere woningen gecreëerd. Concreet ziet het plan er als volgt uit:

Buiten de contour:

 • 19 seniorenappartementen voor Woningbouwvereniging 'de Woningraat';
  Sociale huurwoningen
  Middenhuurwoningen

 • 11 gelijkvloerse seniorenwoningen;
  Koopwoningen

 • 10 betaalbare rug-aan-rugwoningen voor starters;
  Koopwoningen

 • 4 luxere appartementen;
  Koopwoningen

 • 2 tweekappers (4 woningen in totaal);
  Koopwoningen

 • 1 vrijstaande woning;
  Koopwoning

 • 1 vrijstaande woning voor Jan van Bruchem.

Binnen de contour, in het monument Zeldenrust en aanverwante gebouwen:

 • 6 - 9 appartementen;
  Koopwoningen
  Vrije sector huurappartementen

 • Ontmoetingsruimte/ruimte voor maatschappelijke initiatieven.

Meerwaarde van het plan
De plannen met betrekking tot locatie Zeldenrust, zijn niet primair een uitbreiding van de kern en tasten het open landschap niet aan. Eerder nog ontstaat er door het verdwijnen van het fruitteeltbedrijf meer openheid. Door het beëindigen van de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse, verdwijnt de milieu-impact van het bedrijf op zijn directe omgeving. Daarnaast kan de monumentale bebouwing middels de plannen in ere worden hersteld.

Tevens draait het initiatief ook om het concept dat op de locatie opgericht kan worden, namelijk ‘Wonen met Meer’, waarbij ouderen ondersteuning krijgen om het langer thuis blijven wonen te bevorderen. Locatie Zeldenrust kan hierdoor mogelijk functioneren als een soort leefgemeenschap, waarbij men elkaar kan helpen en naar elkaar om kan kijken. Voor meer informatie over dit concept, verwijzen wij u naar: https://www.wonenmetmeer.nl

Om het ‘prettig samenleven’ te bevorderen, kent het plan gemeenschappelijke moes-, bloemen- en kruidentuinen. Deze worden onder andere aan de rand van de bebouwingsranden gesitueerd, zodat er een verbinding ontstaat tussen deze rand en het open landschap. Ook wordt er een dierenweide in het plan opgenomen, waar wat gezelschapsdieren aanwezig zullen zijn. Op meerdere plekken komen er zitjes en speelplekken. Een mooie binnentuin met ontmoetingspleintje is bedacht tussen het monument en het appartementen gebouw.

Voor Zeldenrust, direct aan de doorgaande weg, zal er een ‘rust’ mogelijkheid voor voorbijgangers, zoals fietsers en wandelaars, worden opgericht. Naast de ommetjes die in het plan mogelijk zijn, is er ook de optie om een natuurvriendelijk wandelpad aan te leggen de polder in.

Geïnteresseerd in de plannen?
Bent u misschien geïnteresseerd in de plannen rondom de locatie van Zeldenrust of blijft u graag op de hoogte van de vorderingen? Dan kunt u middels onderstaand contactformulier uw gegevens achterlaten.

N.B.
Vanaf het begin van de planvorming is toegezegd dat dit plan primair voor mensen uit Benschop is bedoeld en dat die dan ook als eerste een kans krijgen om een woning te kunnen kopen of huren. Dat geldt ook voor hen die economisch gebonden zijn aan Benschop of terug willen naar hun roots.

Hoe nu verder?
Wij zijn van mening dat plan Zeldenrust voldoet aan de uitganspunten die zijn verwoord en hopen dat zowel de gemeenteraad van Lopik als de provincie Utrecht in zullen stemmen met deze plannen. Vervolgens kan dan de procedure tot bestemmingswijziging zo spoedig mogelijk worden opgestart.


terug naar overzicht