Wonen in Jaarsveld

Beste bewoners van Jaarsveld,

Onlangs is er een dorpsgesprek geweest in het kader van Waardevol Lopik. Dit ook mede vanwege de voorgenomen fusie van de gemeente Lopik. De bewoners van Jaarsveld gaven aan dat zij het landelijke karakter en het beschermd dorpsgezicht graag willen behouden. De bewoners zien graag meer focus op voorzieningen voor de jeugd en men maakt zich zorgen over de aanwezigheid van voldoende (doorstroom)woningen, wat invloed uitoefent op de leefbaarheid van het dorp.

Inmiddels is ook het provinciebestuur overtuigd dat er woningen toegevoegd dienen te worden om kernen vitaal te houden. Zoals u misschien vernomen heeft, heeft de gemeente de notitie vitale kernen opgesteld naar aanleiding van de mogelijkheden die de provincie biedt om buiten de contour maximaal 50 woningen toe te voegen. Graag willen wij middels deze brief uw woningbehoefte peilen.

Wij hebben de bebouwingsmogelijkheden in Jaarsveld in kaart gebracht. Een aantal locaties zijn geen geschikte uitbreidingslocatie. Denk hierbij aan de locatie van een historische hoogstam boomgaard gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht of een locatie welke tot de uitbreidingsmogelijkheden van de begraafplaats behoort en een locatie gelegen in een waterkering.

Met de eigenaren van locatie(s) waar een kleinschalige woninguitbreiding mogelijk is, zijn we in gesprek, om zo eerst alle mogelijkheden binnen de bestaande contouren op te vullen. Gezien de verstoorde demografische ontwikkeling, achten wij het naast mogelijke kleinschalige uitbreidingen, ook wenselijk om een uitbreiding met meer woningen te realiseren.

Direct aan de kern liggen er percelen waarvan wij denken dat er wel mogelijkheden zijn, die passend zijn en een meerwaarde kunnen betekenen voor de kern. Daarom hebben we meer eigenaren benaderd om gezamenlijk te zoeken naar een passende uitbreiding, welke voldoet aan de beleidsnota ‘uitbreiding vitale kern’. Graag willen wij met de plannen inspelen op en een bijdrage leveren aan de woningbehoefte, die er is. Nieuwbouw kan ook doorstroming binnen de huidige woningmarkt op gang brengen.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de onderstaande vragen te beantwoorden en uw behoefte kenbaar te maken. In de eerste plaats draait het om een behoefte vanuit de eigen kern of mensen die om een of andere reden een binding met de kern ervaren of verhuist zijn en graag terug willen keren.

terug naar overzicht